โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ปี 2560 | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตร ปี 2560


หลักสูตรปีการศึกษา 2560

 

หลักสูตร                                       60B06 บริหารธุรกิจ

ข้อมูลปีการศึกษา                            2560 ภาคการศึกษาที่ 1

คณะของหลักสูตร                            บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ระดับการศึกษา                                ปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร (เต็ม Eng)                      Bachelor of Business Administration Program in
                                                    International Business  Management 
                                                    (International Program)

ชื่อหลักสูตร (เต็ม ไทย)                      บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
                                                     ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อปริญญา (เต็ม Eng)                       Bachelor of Business Administration

ชื่อปริญญา (เต็ม ไทย)                      บริหารธุรกิจบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ย่อ Eng)                        B.B.A

ชื่อปริญญา (ย่อ ไทย)                        บธ.บ.

ความเกี่ยวข้องกับหลักสูตร สกอ.          หลักสูตร (ตาม สกอ.)

                               บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                 กลุ่มสาขา (ISCED)(ตาม สกอ.)
                               Management and administration

 

หลักสูตรตาม สกอ

 

คณะ (ตาม สกอ.)                           คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ชื่อสาขา                                       บริหารธุรกิจ

ชื่อสาขาวิชาภาษาไทย                     การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ชื่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษ                 International Business Management

ชื่อกลุ่มสาขาวิชา                            ธุรกิจระหว่างประเทศ

ระยะเวลาของหลักสูตร                     ศึกษาปกติ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี

ประเภทหลักสูตร                             ปกติ

ความเป็นสากลของหลักสูตร               หลักสูตรนานาชาติ

จำนวนภาคการศึกษาต่อปี                   2

กลุ่มหลักสูตร                                  มนุษย์ศาสตร์ - สังคมศาสตร์

หน่วยกิต                                      

จำนวนหน่วยกิตการเรียน(Course Work)      6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระ(IS)            0 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตการวิจัย(Thesis)                0  หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมต่ำสุดที่สามารถจบได้      130   หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมสูงสุด                          199   หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร              130    หน่วยกิต

สอบภาษาอังกฤษ                              0

สอบประมวลผลความรู้                        0

สอบวัดคุณสมบัติ                              0

เกรดต่ำสุดที่สามารถจบ                       2.00

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรครั้งแรก 2560-01-06

วันที่ กพ. รับรองหลักสูตรครั้งแรก 2560-01-06

วันที่รับรองหลักสูตรโดย สกอ                 2560-01-06

วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร               2560-03-01

วันที่สภาวิชาชีพให้การรับรอง (ถ้ามี)                      2560-01-06

ปรับปรุงครั้งล่าสุด                                         2559-06-30

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

Total Credits                                                                  130      Credits           

Program Structure

                     General Education Courses                                             30        Credits

              1)   General Education Required Courses                             24        Credits

 1. Languages and Communication                                            12      Credits        
 2. Heath and Wellness Courses                                                  3      Credits        
 3. Integrated Studies Courses                                                    9      Credits

     2)   General Education Elective Courses                                6          Credits

 1.   Social Sciences and Humanity Courses                                 3       Credits
 2.   Sciences and Mathematics Courses                                      3       Credits

          3) Specialized Business Courses                                         94       Credits

 1.  Business Core Courses                                                       25      Credits        
 2. Major Required Courses                                                      45      Credits
 3. Major Elective Courses                                                        24      Credits

              3.1)  Free Elective Courses                                                6          Credits

 

 โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                     30

                 บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร                                                            12

 • GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน                                
 • GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต                                                      
 • GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                                                     
 • GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย                                                            

                     บังคับ-สุขภาพ                                                                               3

 • GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ                                                         

                    บังคับ-บูรณาการ                                                                            9

 • GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา   
 • GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี                                                         
 • GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต                                                                   

              เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์                                                   3

 • GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต                
 • GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                                                           
 • GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย                                       
 • GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์                                                                      
 • GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน                                                       
 • GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน                                               

                 เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                                      3

 • GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน                                                        
 • GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน                                          
 • GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์                                            
 • GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม          
 • GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ                                                                 
 • GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา                                                             

(2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                          4

           กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                                   25

 • BBAIB901 Organization and Management                                                     
 • BBAIB902 Principles of Marketing                                                             
 • BBAIB903 Financial Accounting                                                              
 • BBAIB904 Principles of Economics                                                             
 • BBAIB905 Production and Operations Management                                     
 • BBAIB906 Business Finance                                                                          
 • BBAIB907 Quantitative Decision Making in Business                                 
 • BBAIB908 Business Law                                                                              
 • BBAIB909 Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management 

                  กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                                                              45

 • BBAIB921 Introduction to Business and Entrepreneurship                             
 • BBAIB922 Information Technology for Business                                         
 • BBAIB923 Human Resource Management                                                      
 • BBAIB924 International Business Management                                                          
 • BBAIB925 Global Marketing                                                                         
 • BBAIB926 Business Communication for International Trade                        
 • BBAIB927 Entrepreneurship Practicum                                                                    
 • BBAIB928 Logistics and Supply Chain Management                                      
 • BBAIB929 Strategic Management                                                                  
 • BBAIB930 Electronic Business                                                                                   
 • BBAIB931 International Economics                                                               
 • BBAIB932 Cross Cultural Management                                                                      
 • BBAIB933 Research for International Business                                                         
 • BBAIB934 Export and Import Management                                                  
 • BBAIB965 Social Enterprise                                                                           

                   กลุ่มวิชาชีพเลือก-ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                           6

 • BBAIB951 Co-operative Education in Business Administration                                  
 • BBAIB953 Job Internship in Business Administration                                  

                 กลุ่มวิชาชีพเลือก-ทั่วไป                                                                      18

 • BBAIB955 ASEAN Trade                                                                            
 • BBAIB956 Business Ethics                                                                           
 • BBAIB957 Digital Marketing                                                                           
 • BBAIB958 Economics and Business in Selected Countries                            
 • BBAIB959 Business Economics                                                                               
 • BBAIB960 International Business Strategies                                                 
 • BBAIB961 Managerial Accounting                                                                
 • BBAIB962 Organizational Behavior                                                                
 • BBAIB963 Public Communication for International Business                         
 • BBAIB964 Seminar in International Business Management                           

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                  6

             กลุ่มวิชาเลือกเสรี                                                                                      6

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา