โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาไทย | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาไทยนักเรียนไทย


นักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆมากมายตลอดทั้ง หลักสูตร 4 ปี อาทิเช่น การบรรยายรับเชิญจากผู้เชี่ยวชาญในสาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ การทัศนศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมทางสังคม การเข้าร่วมการแข่งขัน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อื่นๆ และการแลกเปลี่ยนการศึกษาในต่างประเทศ ชังจังหวัด เชียงใหม่เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเนื่องจาก มีสังคมที่มีชีวิตชีวา กิจกรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมาย อาหารอร่อยและการขนส่งมีหลากหลายรูปแบบ.

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา