โลโก้เว็บไซต์ ค่าเทอมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ค่าเทอมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ


ค่าเทอมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

  • ค่าเทอมระดับปริญญาตรี
    • ค่าเทอม:  25,000 บาท/เทอม (ปีละ 2 เทอม)
  • ค่าที่พักและอาหาร
    • ค่าเช่าหอ (Single occupancy): ประมาณ 4,500 บาท/เดือน
    • ค่าอาหาร: 5,000 บาท/เดือน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา