โลโก้เว็บไซต์ ทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา


สามารถติดตามได้ทาง Facebook ดังนี้

Facebook: กยศ.มทร.ล้านนา เชียงใหม่ - กลุ่มผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี

Facebook: ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับ/ย้ายสถานศึกษา - มทร.ล้านนา เชียงใหม่

Facebook: กยศ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ - กลุ่มผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา