โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ประจำหลักสูตรหัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(Head of International Business Management Department)

อาจารย์ณฐา อภิธาวินวสุ

Aj. Natha Apithawinwasu (Aj.Boong)

 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร
(Full time Lecturer and Lectueres Responsible for International Business Management Program)

 

                                          

                     อาจารย์สุภาวดี วรุณกูล                                               อาจารย์พิริยมาศ ศิริชัย

                      Aj.Supavadee Waroonkun (Aj.Aoy)                         Aj. Piriyamart Sirichai (Aj.YaYa)

 

 

                                    

    อาจารย์ศิวพร เจรียงประเสริฐ                                                         อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ ภัควิภาส 

        Aj.Siwaporn Jariangpraserth (Aj.Boong)                                      Dr.Pakphum Pakvipas (Aj.Art) 

             
                                             

 

 

อาจารย์ประจำชาวต่างชาติ
(Full time Lecturer of International Business Management Department)

               

                                            

        Aj.Curtis William Fry                                                                      

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา