โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ประจำหลักสูตรหัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(Head of International Business Management Department)

อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ ภัควิภาส

Dr.Pakphum Pakvipas (Aj.Art) 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร
(Full time Lecturer and Lectueres Responsible for International Business Management Program)

 

                                          

                                          อาจารย์สุภาวดี วรุณกูล                                                               อาจารย์พิริยมาศ ศิริชัย

                                 Aj.Supavadee Waroonkun (Aj.Aoy)                                           Aj. Piriyamart Sirichai (Aj.YaYa)

 

                                             

                                อาจารย์ณฐา อภิธาวินสุ                                                         อาจารย์ศิวพร เจรียงประเสริฐ
                                    Aj. Natha Apithawinwasu (Aj.Boong)                       Aj.Siwaporn Jariangpraserth (Aj.Boong)

 

 

อาจารย์ประจำชาวต่างชาติ
(Full time Lecturer of International Business Management Department)

 

                                     

         AJ. Curtis Fry                                                                              

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา