โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ที่ปรึกษารหัส 65 | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ที่ปรึกษารหัส 65อาจารย์ที่ปรึกษารหัส 65


   

  อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ ภัควิภาส 

ช่วงวัน-เวลาที่ปรึกษา :  วันจันทร์ - ศุกร์

                                                 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

           เบอร์ติดต่อ                    05392 1444 ต่อ 1707

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา