โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ปี 2555 (เก่า) | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตร ปี 2555 (เก่า)


ข้อมูลทั่วไปหลักสูตรปีการศึกษา 2555 (เก่า)

 

หลักสูตร                               55B06 บริหารธุรกิจ

ข้อมูลปีการศึกษา                   2555 ภาคการศึกษาที่ 1

คณะของหลักสูตร                  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ระดับการศึกษา                      ปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร (เต็ม Eng)      Bachelor of Business Administration Program in  International Business Management (International Program)

ชื่อหลักสูตร (เต็ม ไทย)          บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อปริญญา (เต็ม Eng)           Bachelor of Business Administration

ชื่อปริญญา (เต็ม ไทย)           บริหารธุรกิจบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ย่อ Eng)             B.B.A

ชื่อปริญญา (ย่อ ไทย)             บธ.บ.

 

ความเกี่ยวข้องกับหลักสูตร สกอ.

 

หลักสูตร (ตาม สกอ.)               บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

กลุ่มสาขา (ISCED)(ตาม สกอ.)  Management and administration

คณะ (ตาม สกอ.)                    คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ชื่อสาขา                                บริหารธุรกิจ

ชื่อสาขาวิชาภาษาไทย              การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษ          International Business Management (International Program)

ชื่อกลุ่มสาขาวิชา                     การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ระยะเวลาของหลักสูตร              ศึกษาปกติ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี

ประเภทหลักสูตร                      ปกติ

ความเป็นสากลของหลักสูตร       หลักสูตรภาษาต่างประเทศ

จำนวนภาคการศึกษาต่อปี           2

กลุ่มหลักสูตร                          มนุษย์ศาสตร์ - สังคมศาสตร์

หน่วยกิต

 1. จำนวนหน่วยกิตการเรียน(Course Work)               0 หน่วยกิต
 2. จำนวนหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระ(IS)                     0 หน่วยกิต
 3. จำนวนหน่วยกิตการวิจัย(Thesis)                         0 หน่วยกิต
 4. จำนวนหน่วยกิตรวมต่ำสุดที่สามารถจบได้              128 หน่วยกิต
 5. จำนวนหน่วยกิตรวมสูงสุด                                  128  หน่วยกิต
 6. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                      128  หน่วยกิต

 

โครงสร้างรายวิชา

 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                     31

                         กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                                                3

 • 13062001 จิตวิทยาทั่วไป                                                                               
 • 13062002 มนุษยสัมพันธ์                                                                                
 • 13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ                                                             
 • 13064002 ความคิดสร้างสรรค์                                                                         
 • 13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม                                                                         

                   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                                                   6

 • 22000001 สถิติพื้นฐาน                                                                                   
 • 22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน                                                 
 • 22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี                                                                   
 • 22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์                                               
 • 22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต                                                                       
 • 22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา                                                                
 • 22000011 หลักสถิติเบื้องต้น                                                                           

                   กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก                                                                        12

 • 13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ                                                                    
 • 13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ                                            
 • 13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                              
 • 13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี                                                    
 • 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                                                           

                  กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก                                                                      3

 • 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน                                                                
 • 13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง                                                      
 • 13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น                                                         
 • 13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นต่อเนื่อง                                              
 • 13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน                                                                            
 • 13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                                    
 • 13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ                                                                           
 • 13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                  
 • 13044016 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ                                                       

                     กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ                                                                     2

 • 13021001 พลศึกษา                                                                                  
 • 13021003 แบดมินตัน                                                                                
 • 13021007 บาสเกตบอล                                                                             
 • 13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ                                                                      
 • 13022001 นันทนาการ                                                                               
 • 13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ                                                    
 • 13022010 ลีลาศเพื่อสุขภาพ                                                                         

                    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ                                                                          3

 • 13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                    

                    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก                                                                          2

 • 13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม                                                                    
 • 13061012 ระเบียบวิธีวิจัย                                                                           
 • 13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ                                                                       
 • 13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก                                                             
 • 13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์                                                    

(2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                            91

                        กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                                              36

 • 10001201 กฎหมายธุรกิจ                                                                            
 • 10002201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค                                                                    
 • 10002202 เศรษฐศาสตร์มหภาค                                                                   
 • 10003101 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ                               
 • 10003301 การเงินธุรกิจ                                                                             
 • 10003401 จริยธรรมทางธุรกิจ                                                                     
 • 11011104 การบัญชีชั้นต้น                                                                           
 • 12021101 หลักการตลาด                                                                            
 • 12031101 การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ                                                 
 • 12051102 หลักการจัดการ                                                                           
 • 12051204 การจัดการการผลิตและการดำเนินการ                                               
 • 12051411 วิจัยธุรกิจ                                                                                

                      กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                                                                         39

 • 11012301 การบัญชีเพื่อการจัดการ                                                                
 • 12011401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                                     
 • 12051101 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและปัญหาต่อธุรกิจ                                         
 • 12051203 การตลาดระดับโลก                                                                     
 • 12051205 การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                           
 • 12051304 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ                                                        
 • 12051309 อาเซียนศึกษา                                                                           
 • 12051311 กลยุทธ์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ                                                       
 • 12051312 การจัดการเชิงกลยุทธ์                                                                   
 • 12051402 กลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ                                                          
 • 12051420 ธุรกิจผ่านสื่ออิเลคโทรนิกส์                                                             
 • 12051422 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ                                                              
 • 12051430 การคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ                                 

                        กลุ่มวิชาชีพเลือก                                                                                        16

 • 10001301 การภาษีอากร                                                                            
 • 10003204 มนุษยสัมพันธ์ทางธุรกิจ                                                                 
 • 10003205 จิตวิทยาธุรกิจ                                                                            
 • 10003402 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ                               
 • 10003403 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ                                                           
 • 10003404 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ                                                                        
 • 12051301 การจัดการทรัยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ                                           
 • 12051306 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ                                                        
 • 12051307 การค้าชายแดน                                                                           
 • 12051308 การจัดการข้ามวัฒนธรรม                                                              
 • 12051310 การค้าอาเซียน                                                                           
 • 12051405 การเงินระหว่างประเทศ                                                               
 • 12051409 กลุ่มเศรษฐกิจและองค์กรระหว่างประเทศ                                         
 • 12051410 ธุรกิจเอเชียแปซิฟิก                                                                   
 • 12051412 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                             
 • 12051415 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่สาธารณะ                              
 • 12051417 การลงทุนระหว่างประเทศ                                                        
 • 12051418 การค้าระหว่างประเทศ                                                         
 • 12051419 การจัดการระบบข้อมูล                                                     
 • 12051421 การบัญชีระหว่างประเทศ                                                              
 • 12051423 เศรษฐกิจของประเทศที่เลือกศึกษา                                                  
 • 12051424 การจัดการการส่งออกและนำเข้า                                                   
 • 12051425 การประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ                                                
 • 12051426 การจัดการกิจการข้ามชาติ                                                           
 • 12051427 ระบบธุรกิจภูมิภาค                                                                  
 • 12051428 เศรษฐกิจจีนยุคใหม่                                                                 
 • 12051429 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ                                          

 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                 6

            กลุ่มวิชาเลือกเสรี                                                                                        6

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา