โลโก้เว็บไซต์ อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษาอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา


• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในหน่วยงานราชการ / เอกชน / รัฐวิสาหกิจ

• นักวิชาการศึกษา / ตำแหน่งที่ปรึกษาธุรกิจ / นักวิจัย

• ตำแหน่งในสถาบัน/องค์กรระหว่างประเทศหรือไม่แสวงหาผลกำไร

• อาชีพอิสระ / ธุรกิจส่วนตัว

• ผู้จัดการ / ผู้ประกอบการธุรกิจ / อาชีพอิสระ
• ตำแหน่งในบริษัทนำเข้า/ส่งออกในประเทศและต่างประเทศ

• เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศของบริษัทข้ามชาติ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา