โลโก้เว็บไซต์ คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนคุณสมบัติของผู้สมัครเรียน


  • นักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้นหลักสูตรเปิดรับสมัครนักเรียนชาวไทยและชาวต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 12 (มัธยมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษาตอน ปลาย) หรือ ปวช. ผ่านการสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการรับเข้าศึกษาของหลักสูตร และผ่านการทดสอบภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยหลักสูตรได้กำหนดข้อสอบและผล ระดับคะแนนภาษาอังกฤษ คือ ผลคะแนนสอบ TOEFL ที่มีคะแนน 450 ขึ้นไป หรือ IELTS ที่มีคะแนน 4.5 ขึ้นไป ไรบางกรณีอาจมีข้อยกเว้น โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา