โลโก้เว็บไซต์ สัญลักษณ์ IBM  | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สัญลักษณ์ IBM


ความหมาย

I : ระหว่างประเทศ

B : ธุรกิจ

M : การจัดการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา