โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรปีการศึกษา 2565 | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรปีการศึกษา 2565หลักสูตรปีการศึกษา 2565


 

หลักสูตร                                       25501961108362

ข้อมูลปีการศึกษา                           2565 ภาคการศึกษาที่ 1

คณะของหลักสูตร                          บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ระดับการศึกษา                               ปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร (เต็ม Eng)                   Bachelor of Business Administration Program in
                                                    International Business  Management 
                                                    (International Program)

ชื่อหลักสูตร (เต็ม ไทย)                   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
                                                     ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อปริญญา (เต็ม Eng)                     Bachelor of Business Administration

ชื่อปริญญา (เต็ม ไทย)                     บริหารธุรกิจบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ย่อ Eng)                       B.B.A ( International Business  Management)

ชื่อปริญญา (ย่อ ไทย)                       บธ.บ.(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

ความเกี่ยวข้องกับหลักสูตร สกอ.        หลักสูตร (ตาม สกอ.)  บริหารธุรกิจบัณฑิต

   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศกลุ่มสาขา (ISCED)(ตาม สกอ.) Management and administration

 


หลักสูตรตาม สกอ


 

คณะ (ตาม สกอ.)                           คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ชื่อสาขา                                        บริหารธุรกิจ

ชื่อสาขาวิชาภาษาไทย                   การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ชื่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษ              International Business Management

ชื่อกลุ่มสาขาวิชา                           ธุรกิจระหว่างประเทศ

ระยะเวลาของหลักสูตร                   ศึกษาปกติ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี

ประเภทหลักสูตร                             ปกติ

ความเป็นสากลของหลักสูตร            หลักสูตรนานาชาติ

จำนวนภาคการศึกษาต่อปี                 2

กลุ่มหลักสูตร                                  มนุษย์ศาสตร์ - สังคมศาสตร์

หน่วยกิต                                      

              จำนวนหน่วยกิตการเรียน(Course Work)      6 หน่วยกิต

              จำนวนหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระ(IS)            0 หน่วยกิต

              จำนวนหน่วยกิตการวิจัย(Thesis)                0  หน่วยกิต

              จำนวนหน่วยกิตรวมต่ำสุดที่สามารถจบได้      130   หน่วยกิต

              จำนวนหน่วยกิตรวมสูงสุด                          199   หน่วยกิต

    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร              130    หน่วยกิต

สอบภาษาอังกฤษ                                                               0

สอบประมวลผลความรู้                                                         0

สอบวัดคุณสมบัติ                                                                0

เกรดต่ำสุดที่สามารถจบ                                                     2.00

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรครั้งแรก                      2564-11-26

วันที่สํานักงาน ออวน.ให้ความเห็นชอบผ่านระบบ CHECO   2565-08-6

 

 


โครงสร้างหลักสูตร

 

Total Credits                                                                     130      Credits           

                         General Education Courses                                             30        Credits

Program Structure

    1)   General Education Required Courses                                                           24        Credits

 1. Languages and Communication                                                              12      Credits        

 2. Heath and Wellness Courses                                                                    3      Credits        

 3. Integrated Studies Courses                                                                       9      Credits

     2)   General Education Elective Courses                                                            6          Credits

 1.   Social Sciences and Humanity Courses                                                  3       Credits

 2.   Sciences and Mathematics Courses                                                        3       Credits

      3) Specialized Business Courses                                                                      94       Credits

 1.  Business Core Courses                                                                           30      Credits        

 2. Major Required Courses                                                                           39      Credits

 3. Major Elective Courses                                                                             25      Credits

              3.1)  Free Elective Courses                                                               6          Credits

 


 โครงสร้างรายวิชา


(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                30

                 บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร                                                            12

 • GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน                                

 • GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต                                                      

 • GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                                                     

 • GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย                                                            

                     บังคับ-สุขภาพ                                                                               3

 • GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ                                                         

                    บังคับ-บูรณาการ                                                                            9

 • GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา   

 • GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี                                                         

 • GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต                                                                   

              เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์                                                       3

 •  GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต                

 • GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                                                           

 • GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย                                       

 • GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์                                                                      

 • GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน                                                       

 • GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน                                               

                 เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                                      3

 • GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน                                                        

 • GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน                                          

 • GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์                                            

 • GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม          

 • GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ                                                                 

 • GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา                                                             

(2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                           94

           กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                                          30                                                 

 • BBAIB902 Principles of Marketing                                                                                                       

 • BBAIB904 Principles of Economics                                                             

 • BBAIB905 Production and Operations Management                                     

 • BBAIB906 Business Finance                                                                                                       

 • BBAIB908 Business Law   

 • BBAIB966 Financial Accounting                                                 

 • BBAIB967 Principles of Management  

 • BBAIB968 Quantitative Decision Making in Business 

 • BBAIB976 Business Software Application

 • BBAIB977 Business Comunication

                  กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                                                              39

 • BBAIB975 Contemporary Math for Business

 • BBAIB922 Information Technology for Business

 • BBAIB969 Introduction to Business

 • BBAIB923 Human Resource Management

 • BBAIB924 International Business Management

 • BBAIB971 International Marketing

 • BBAIB974 Electronic Commerce

 • BBAIB970 International Trade

 • BBAIB934 Export and Import Management 

 • BBAIB932 Cross Cultural Management 

 • BBAIB928 Logistics and Supply Chain Management     

 • BBAIB929 Strategic Management        

 • BBAIB973 Business Research                                                                                  

                  กลุ่มวิชาชีพเลือก-ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                           7

 • BBAIB951 Co-operative Education in Business Administration                                  

 • BBAIB953 Job Internship in Business Administration          

                กลุ่มวิชาชีพเลือก-ทั่วไป                                                                      18

 • BBAIB957 Digital Marketing 

 • BBAIB958 Economics and Business in Selected Countries 

 • BBAIB962 Organizational Behavior 

 • BBAIB978 International Entrepreneurship and Small Business

 • BBAIB979 International Business Ethics  

 • BBAIB980 Risk Management

 • BBAIB981 Innovation amd Change Management  

 • BBAIB982 Transportation Management  

 • BBAIB983 Commercial Law

 • BBAIB984 Internatiom Exhibition and Event Management   

 • BBAIB985 Internaional Business with Data Analytics                      

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                           6

             กลุ่มวิชาเลือกเสรี                                                                                      6

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา