โลโก้เว็บไซต์ วิธีการสมัคร | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิธีการสมัครสมัครกับเราได้ที่


สมัครผ่านระบบออนไลน์ผ่าน : http://entrance.rmutl.ac.th/

หรือยื่นด้วยตนเอง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน (ช่วง TCAS 1-5)


 

         เอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้ 

1. กรอกใบสมัคร ผ่านเวปไซด์มหาวิทยาลัย http://entrance.rmutl.ac.th/

2. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากโรงเรียนที่จบ 1 ชุด

4. สำเนาผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด

5. สำเนาพาสปอร์ท หรือบัตรประชาชน (กรณีเป็นคนไทย) จำนวน 1 ชุด

6. สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ อาทิ ผล TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ IETLS ไม่ต่ำกว่า 4.5

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา