โลโก้เว็บไซต์ วิธีการสมัคร | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิธีการสมัคร


สมัครกับเราได้ที่

TCAS 1 รอบ Portfolio

           เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 1 - 31 ธ.ค. 61

           รายละเอียดเพิ่มเติ่มอื่นๆ และ สมัครเรียน http://entrance.rmutl.ac.th/Qc/ 

                1. เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 1 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป

                2. กรุณาศึกษาข้อมูลจาก เมนูรายละเอียดการรับสมัคร
                
3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่จำกัดหน้าและรูปแบบการจัดทำ
                   โดยต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

                คลิ๊ก http://entrance.rmutl.ac.th/Qc/html/Qc19.htm

TCAS 2 รอบ โควต

             รอบนี้สำหรับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว ในระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.

    กลุ่ม A กลุ่มทั่วไป
           1.สมัครเพื่อแข่งขัน/คัดเลือกเป็นนศ.ใหม่
           2.ไม่กำหนด GPAX
           3.วุฒิ ม.3 ใช้คะแนน Onet 30% , คะแนนข้อสอบตรง 70%
           4.วุฒิ ปวช./ปวส. ใช้คะแนน Vnet 30% , คะแนนข้อสอบตรง 70%
           5.วุฒิ ม.6 ใช้คะแนน Onet GAT PAT ไม่สอบตรง

           *** หมายเหตุ ไม่มี คะแนน Vnet Onet GAP PAT สามารถสมัครได้
                 แต่มหาวิทยาลัยฯจะการคัดเลือกจากผู้ที่มีคะแนนก่อนตามลำดับ

   กลุ่ม B กลุ่มโควตาพิเศษ 
          1.สมัครและเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อยืนยันสิทธ์ การเป็นนศ.ใหม่กลุ่มโควตาพิเศษ
             (เฉพาะผู้ที่ได้คัดเลือกให้เป็นนศ.โควตาพิเศษแล้วเท่านั้น)

          2.คณะ/พื้นที่ ดำเนินการคัดเลือกตามประกาศฯของแต่ละคณะ
            รายละเอียดเพิ่มเติม/เกณฑ์การคัดเลือก เพื่อเป็นนศ.โควตาพิเศษ สามารถสอบถามรายละเอียดโดยตรงที่ งานรับ              นักศึกษาใหม่ ติดต่อได้ที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 053 921444 ต่อ 2603

   กลุ่ม C กลุ่มนักกีฬา และ กลุ่มกิจกรรม 
          1.สมัครเพื่อแข่งขัน/คัดเลือกเป็นนศ.ใหม่
          2.กำหนด คุณสมบัติของ นักกีฬา และ กิจกรรม
          3.กำหนด GPAX
          4.สมัครด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยฯ วันที่ 19 มี.ค. 62 เท่านั้น

***รอบ 2 กลุ่ม A และ B เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 14 กุมภาพันธ์ 2562 

 

TCAS 3  รอบ รับตรงร่วม

           สำหรับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว ในระดับ ม.6 เท่านั้น

           1.ไม่กำหนด GPAX

           2.คัดเลือกจากคะแนน Onet GAT PAT

           รอบ 3 เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 17 เม.ย. - 15 พ.ค. 62 ที่นี่

 

TCAS 4 รอบ Admission

          สำหรับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว ในระดับ ม.6 เท่านั้น

          1.ไม่กำหนด GPAX

          2.คัดเลือกจากคะแนน Onet GAT PAT

          รอบ 4 เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 9 - 19 พ.ค. 62 

TCAS 5 รอบ Extra

         ทางหลักสูตรเปิดรอบนี้สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อโดยตรงกับทางหลักสูตร หรือ นักศึกษาชาวไทยที่จบศึกษาจากต่างประเทศ และมีการเทียบผลการผลการศึกษา

 การสมัครในรอบ 5 นี้ เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 30 พฤษภาคม 2562 หรือตามกำหนดของทางมหาวิทยาลัยในปีนั้นๆ

         เอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้ 

1. กรอกใบสมัคร ผ่านเวปไซด์มหาวิทยาลัย http://entrance.rmutl.ac.th/

2. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากโรงเรียนที่จบ 1 ชุด

4. สำเนาผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด

5. สำเนาพาสปอร์ท หรือบัตรประชาชน (กรณีเป็นคนไทย) จำนวน 1 ชุด

6. สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ อาทิ ผล TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ IETLS ไม่ต่ำกว่า 4.5

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา