โลโก้เว็บไซต์ ชีวิตคนเจียงใหม่ | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชีวิตคนเจียงใหม่ชีวิตคนเจียงใหม่


นักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆมากมายตลอดทั้งหลักสูตร 4 ปี อาทิเช่น การบรรยายรับเชิญจากผู้เชียงชาญในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ การทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรมทางสังคม การเข้าร่วมการแข่งขัน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอื่นๆ และการแลกเปลี่ยนการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเนื่องจากมีสังคมที่มีชีวิตชีวา มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมาย อาหารอร่อยและการขนส่งมีหลากหลายรูปแบบ

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา