โลโก้เว็บไซต์ ชีวิตเด็กอินเตอร์ | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชีวิตเด็กอินเตอร์ชีวิตเด็กอินเตอร์


นักเรียนทุกคนจะได้เข้าร่วมโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มชั้นปีแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยโปรแกรมนี้จะส่งเสริมการฝึกภาษาอังกฤษพื้นฐาน ทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย การทำงานร่วมกันเป็นทีม พื้นฐานทางธุรกิจและเทคโนโลยีสารสารเทศ และทักษะการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา