โลโก้เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่หลักสูตร | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เจ้าหน้าที่หลักสูตรเจ้าหน้าที่หลักสูตร


                            

นายพุฒิพงศ์ ประสงค์ทรัพย์                                                 นางสาวสุวิมล แสงหงษ์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา