โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาต่างชาติ | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาต่างชาตินักศึกษาต่างชาติ


นักเรียนต่างชาติจะได้รับจดหมายตอบรับเพื่อขอรับวีซ่าชั่วคราวจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลที่ใกล้ที่สุด นักศึกษาต้องแสดงว่ากำลังเรียนเต็มเวลาเพื่อรักษาวีซ่าของตน นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับนักศึกษาต่างชาติยังมีค่าเบี้ยประกันสุขภาพประมาณ 4,000 บาทต่อปี และการต่ออายุวีซ่าและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา