โลโก้เว็บไซต์ ปฎิทินการศึกษา 2566 | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปฎิทินการศึกษา 2566ปฎิทินการศึกษา 2566


ภาคการศึกษาแรก เริ่ม มิถุนายน 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ภาคการศึกษาที่สอง เริ่ม พฤศจิกายน 2566 ถึง มีนาคม 2567


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา